Regulamin

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
 4. Sposoby i terminy płatności za produkt
 5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 6. Reklamacja i zwroty produktu
 7. Postanowienia dotyczące Kontrahentów
 8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gamma.pl prowadzony jest przez firmę Gamma Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gamma.pl ul. Kacza 6A, 01-013 Warszawa, NIP: 5272361660, REGON: 017410510 oraz adres poczty elektronicznej: info@gamma.pl.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kontrahentów korzystających ze Sklepu Internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Definicje:
  1. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta użytkownika.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. KONTRAHENT - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która dokona rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  5. UŻYTKOWNIK - Kontrahent lub osoba fizyczna upoważniona przez Kontrahenta do jego reprezentowania.
  6. KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  7. KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  9. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą.
  10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.gamma.pl.
  12. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - firma Gamma Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Gamma.pl ul. Kacza 6A, 01-013 Warszawa, NIP: 5272361660, REGON: 017410510 oraz adres poczty elektronicznej: info@gamma.pl.
  13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kontrahentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  15. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Kontrahenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę - (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gamma.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kacza 6A, 01-013 Warszawa.
 4. Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków - (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” - do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko/firma oraz numeru NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków: - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „OK”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta - z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gamma.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kacza 6A, 01-013 Warszawa.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  2. pisemnie na adres: ul. Kacza 6A, 01-013 Warszawa;
  3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@gamma.pl;
  4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kontrahentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kontrahentem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Użytkownika Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kontrahentem, a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kontrahentowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Kontrahentowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. Sposoby i terminy płatności za produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Kontrahentom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  3. Bank: Citibank Handlowy.
  4. Numer rachunku: 29 1030 1508 0000 0008 0317 7007.
  5. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronach internetowych http://www.przelewy24.pl.
  6. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   1. Przelewy24.pl - spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000 zł w całości opłacony, NIP: 781-173-38-52.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kontrahent obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kontrahent obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

  1. Dostawa Produktu do Kontrahenta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. Sprzedawca udostępnia Kontrahentowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
   2. Termin dostawy Produktu do Kontrahenta wynosi do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kontrahenta liczy się w następujący sposób:
   1. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
   2. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. Reklamacja i zwroty produktu

   1. Okres gwarancji na produkty uzależniony jest od indywidualnych warunków gwarancji każdego Producenta z osobna liczony od daty sprzedaży.
   2. Podstawą zgłoszenia usterki gwarancyjnej jest wypełniona karta gwarancyjna oraz dokument zakupu.
   3. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.
   4. W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych, dostarczenia towaru wolnego od wad lub rozpatrzenia gwarancji zgodnie z procedurami Producenta.
   5. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
   6. Zgłoszenie gwarancyjne powinno być przesłane na adres Sprzedawcy i zawierać:
    • dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres,
    • imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
    • dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,
    • numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru,
    • opis wady towaru,
    • warunki ujawnienia się wady towaru.
    • W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wady lub wymiana wadliwych części towaru, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić towar na nowy. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.
    • Za wady produktów dystrybuowanych odpowiada Producent. W razie wątpliwości, za prawidłowe korzystanie z towaru uważa się ogólne warunki eksploatacji urządzeń technicznych oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej towaru lub innych dokumentach dostarczonych wraz z towarem.
    • Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia towaru, które nastąpiły w wyniku nieprawidłowej instalacji lub nieprawidłowej eksploatacji.
    • Gwarancja nie obejmuje towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji.
    • Naprawie gwarancyjnej nie podlegają uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem eksploatacyjnym części ulegających zużyciu w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej, katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych niezależnych od Sprzedawcy.
    • W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi Sprzedawca.
    • W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.
    • Kontrahentowi przysługuje możliwość zwrotu zakupionych Produktów do 3 dni od chwili ich odbioru, chyba że były to produkty sprowadzone na indywidualne zamówienie Kontrahenta, lub były dopasowane do wymagań Kontrahenta (niestandardowa ilość produktu, cięcie rolek wymagających ich otworzenia). Kontrahent zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o woli zwrotu zakupionych Produktów.
    • Zwracany produkt nie może nosić, żadnych śladów użytkowania i być dostarczony w pakowaniu Producenta.
    • Koszt transportu zwracanych towarów ponosi Kontrahent.

  7. Postanowienia dotyczące Kontrahentów

    1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kontrahentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kontrahenta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
    2. W wypadku Kontrahentów Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kontrahenta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
    3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kontrahenta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kontrahentowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    4. W razie przesłania Produktu do Kontrahenta za pośrednictwem przewoźnika Kontrahent obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
    5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kontrahenta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
    6. W wypadku Kontrahentów Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
    7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Kontrahenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Kontrahenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Kontrahenta.
    8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Kontrahentem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

  8. Postanowienia końcowe

    1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
    2. Zmiana Regulaminu:
     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
     2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
     3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

  Data opublikowania regulaminu: 01.12.2021r.